West Gallaton Farmhouse, Stonehaven, AB39 2TU

Tel: 07788 601709

email: westgallaton@btinternet.com

West Gallaton Farmhouse

Stonehaven

Aberdeenshire

Scotland

AB39 2TU

UK

email: westgallaton@btinternet.com

tel: (+44) 07788 601709